Služby

a)    poradenská a konzultační činnost zejména v oblastech práva soukromého tj. dříve práva občanského a práva obchodního, dnes práva korporátního, a dále práva pracovního, rodinného a správního

b)    doporučování právních postupů při obchodních jednáních a při uzavíraných smluvních vztazích, včetně posouzení jejich náležitostí

c)    zastupování při jednání před soudy a rozhodci či v jiných řízeních před dalšími státními orgány

d)    příprava a tvorba smluv na převod nemovitostí zahrnující i smlouvy o převodu bytových jednotek, řešení vazby na hypoteční úvěry na základě zástavních smluv

e)    příprava a tvorba smluv nájemních na bytové či nebytové prostory,

f)     zakládání firem až po zápis na obchodním rejstříku, provádění změn ve firmách dle rozhodnutí vlastníků za event. součinnosti notáře, vyřizování živnostenských oprávnění atd.

g)    příprava a tvorba prohlášení vlastníka jednotek v domě a smluv o výstavbě

h)    vymáhání pohledávek za dlužníky v soudním řízení až po event.  návrhy na vymáhání pohledávek exekutorem

i)     příprava a tvorba smluv z oblasti práva soukromého (občanského), korporátního a pracovního včetně smluv inominátních

j)     návrhy na rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů

k)    advokátní úschovy finančního plnění a listin

l)     úřední ověření podpisů

 

Odměna za poskytnuté právní služby je smluvní, s tím, že se vždy odvíjí od individuálních potřeb každého klienta a náročnosti věci. Může být stanovena jako:

1. úkonová odměna – úkonem je dle ust. §11 vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) zejména: převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb; první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, atd.

2. hodinová odměna – odvíjí se od času stráveného přípravou a provedením právní služby

3. paušální odměna – je smluvena paušální odměna pokrývající právní služby poskytnuté za určité období (zpravidla kalendářní měsíc)